កម្មពុជា QR កូដ បង្កើត URL

បង្កើតកូដ QR ដោយស្វ័យប្រវត្ត និងអាចតំឡើងតាមចំណុចរយៈពេល URL។

បង្កើត
ការ​បើក​នេះ​នឹង​បង្កើត​លើកលែង QR code ដែល​បញ្ជា​ទៅ​កាន់​តំណភ្ជាប់​ខ្លួន​ដែល​នឹង​ប្រកាស​ទៅ​កាន់​តំណភ្ជាប់​បច្ចុប្បន្ន។
អនុញ្ញាត .jpg, .jpeg, .png, .gif។ 0.5 ម៉េក ជាងគេ។
អនុញ្ញាត .jpg, .jpeg, .png, .gif។ 0.5 ម៉េក ជាងគេ។
px
ចុះឈ្មោះដើម្បីរក្សាទុក
បញ្ចូលបានថាតើអ្នកបានធ្វើការធ្វើតេឡងសម្រាប់កូដ QR របស់អ្នកដោយសាកល្បងមុនពេលប្រើវាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ។