Trình tạo mã QR URL

Tạo mã QR dễ dàng và có thể tùy chỉnh URL trong vài phút.

Tạo
Bật tính năng này sẽ tạo ra một mã QR trỏ đến một liên kết ngắn nội bộ, sẽ chuyển hướng đến bất kỳ liên kết cụ thể nào một cách động.
Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 0.5 MB
Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 0.5 MB
px
Đăng ký để lưu lại
Hãy đảm bảo kiểm tra mã QR đã được cấu hình trước khi sử dụng trong sản xuất