Máy đọc mã vạch

Quét và đọc mã vạch có sẵn từ các tệp hình ảnh.

Được phép .png, .jpg, .jpeg, .svg, .webp Tối đa 1000 MB
Thay đổi tôi từ người quản lý ngôn ngữ trong bảng điều khiển quản trị. Bạn có thể thêm nội dung hữu ích bổ sung ở đây.