Trình đọc mã QR

Đọc các mã QR đã tồn tại từ tập tin hình ảnh.

Đọc mã QR dễ dàng với 9qrcode.com. Bạn chỉ cần tải ảnh mã QR lên đây, ngay lập tức nội dung của mã QR sẽ được hiển thị bên phải.