Trình tạo mã QR Thanh toán PIX

Tạo mã QR dễ dàng và có thể tùy chỉnh Thanh toán PIX trong vài phút.

Số CPF, CNPJ, Email, Điện thoại hoặc Một khóa ngẫu nhiên.
Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 1 MB
Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 1 MB
Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 1 MB
px
Đăng ký để lưu lại
Hãy đảm bảo kiểm tra mã QR đã được cấu hình trước khi sử dụng trong sản xuất
Mã QR dường như có thể đọc được
Mã QR có thể không đọc được. Điều chỉnh cài đặt hoặc nội dung mã QR của bạn.