Trình tạo mã QR Văn bản

Tạo mã QR dễ dàng và có thể tùy chỉnh Văn bản trong vài phút.

Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 0.5 MB
Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 0.5 MB
px
Đăng ký để lưu lại
Hãy đảm bảo kiểm tra mã QR đã được cấu hình trước khi sử dụng trong sản xuất