Trình tạo mã QR Thẻ danh thiếp

Tạo mã QR dễ dàng và có thể tùy chỉnh Thẻ danh thiếp trong vài phút.

Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 0.5 MB
Được phép .jpg, .jpeg, .png, .gif Tối đa 0.5 MB
px
Đăng ký để lưu lại
Hãy đảm bảo kiểm tra mã QR đã được cấu hình trước khi sử dụng trong sản xuất